Cơ cấu tổ chức của trường

* Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Về cơ cấu đội ngũ: Toàn trường có 12 cán bộ giáo viên, nhân viên trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 2 đ/c.

+ Giáo viên: 9 đ/c

+ Nhân viên: 1 đ/c.

- Về trình độ đào tạo: Đại học: 9 đ/c; Cao đẳng: 0 đ/c; Trung cấp: 3 đ/c.

- Về các tổ chức đoàn thể trong trường:

+ Đảng viên: 10 đ/c.

+ Công đoàn trường: 12 đ/c.

+ Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh: 0 đ/c.

+ Đội TNTP Hồ Chí Minh: 34 đội viên.