Hình ảnh khai mạc Tuần lễ Học tập suốt đời

Hoat động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời là hoạt động có ý nghĩa nhằm thúc đẩy sự phát triển của con người, của đất nước.